Voorwaarden

Op keukens.nl vindt u naast diverse advertenties van keukenzaken en keukenfabrikanten ook een landelijk aanbod van showroomkeukens. De Keukenzaken bieden op keukens.nl hun keukens en apparaten aan tegen lage prijzen. Wanneer u  geïnteresseerd bent in een keuken neemt u zelf contact op met de betreffende keukenzaak d.m.v. het invullen van een formulier. Keukens.nl speelt geen rol in de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de leverancier van de keuken. Keukens.nl biedt slechts de mogelijkheid om keukenzaak en potentiele keukenkoper met elkaar in contact te brengen.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.keukens.nl (hierna te noemen keukens.nl) gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik van keukens.nl accepteert u deze voorwaarden, welke altijd aangepast kunnen worden indien dit noodzakelijk is.

Gebruikers:

 1. Alle informatie op deze site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Keukens.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van geplaatste advertenties en informatie.
 2. Keukens.nl legt slechts een contact en is nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen consument en adverteerder.
 3. Keukens.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid van websites en bedrijven waar u naar wordt doorverwezen middels banners of buttons of anderszins.
 4. Keukens.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 5. Keukens.nl doet haar best om er voor te zorgen dat er op dusdanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Keukens.nl houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te zijn. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u de gevraagde informatie heeft opgegeven.
 6. Keukens.nl verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, adres, e-mail adres, partnergegevens, gegevens omtrent uw financiële situatie en telefoonnummers. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het toesturen van informatie, doorgeven van specificaties, antwoord op vragen, berekenen van krediet en/of maandbedragen en of derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
 7. Keukens.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Keukens.nl raadt u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte geraakt van deze wijzigingen.
 8. U vrijwaart keukens.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 9. Eventuele geschillen vallen onder Nederlands recht en worden voorgelegd voor de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

Adverteerders

 1. Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u keukens.nl toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.
 2. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om zich als vertegenwoordiger van uw bedrijf aan te melden als adverteerder op deze website en verplicht zich alle gegevens die van u en uw bedrijf worden gevraagd eerlijk, juist, volledig en actueel te vermelden.
 3. Keukens.nl behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
  - advertenties naar mening van keukens.nl aanstootgevend zijn;
  - de producten en /of prijs in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven;
  - de betreffende producten in een verkeerde rubriek zijn geplaatst.
 4. U vrijwaart Keukens.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 5. Keukens.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.
 6. U vrijwaart keukens.nl volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
 7. Keukens.nl behoud zich het recht voor om u te toegang en/of gebruik van deze website te weigeren, indien u handelt of heeft gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
 8. Als adverteerder verplicht u zich om voor de door u aangeboden producten de juiste adviesprijzen eerlijk te hanteren en hierop een hoge korting te geven. Om uw producten interessant te maken voor de consument wordt u geadviseerd om een korting te geven van minimaal 30% op de adviesprijzen.
 9. Alle prijzen door u vermeld in uw advertenties zijn altijd inclusief B.T.W.
 10. Indien u zich niet volledig voegt naar bovengenoemde voorwaarden, bent u niet gerechtigd gebruik te maken van deze website